>

általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya


Az Általános Szerződési Feltételekben a Megbízott a Krisztíz Partner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, – Krisztíz Partner.
Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Felek között fordítási, lektorálási, tolmácsolási és rendezvényszervezési feladatok elvégzésére létrejött megbízási jogviszonyt.

Megbízó és a Krisztíz Partner (továbbiakban Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott ? a Megbízó megbízása alapján ? a Megbízottnak elektronikus úton, vagy papírra nyomtatva rendelkezésre bocsátott forrásnyelvi szövegnek (a továbbiakban: forrásanyag) a megadott célnyelvre történő fordítását és lektorálását (a továbbiakban: fordítás), vagy a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő lektorálását (a továbbiakban: lektorálás) elvégzi, és az elkészült anyagot a Megbízó kérésének megfelelően elektronikusan és / vagy papírra nyomtatva a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

A Megbízott a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási feladatot gondossággal látja el, és a közösen elfogadott határidőre hajtja végre.

A megrendelés


A megrendelés formája:
A Megbízó megrendelését írásban adhatja le Megbízottnál. A forrásanyagot vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket amennyiben lehetséges úgy elektronikus úton, de faxon, postán, futár által, személyesen, juttatja el Megbízott részére.

Amennyiben a felek folyamatos együttműködésük biztosítására keretszerződést kötnek, úgy a fordítandó szöveg egyszerű elküldése megrendelésnek minősül.

Megbízott a Megbízó megrendelését e-mailben vagy faxon visszaigazolja. A megrendelés alapján az egyedi szerződés a visszaigazolásban foglalt tartalommal, annak igazolt elküldésekor jön létre.

A fordítandó anyag fogadása:
A Megbízott a fordítási, lektorálási szolgáltatásra kötelező erejű ajánlatot a teljes fordítandó vagy lektorálandó anyag kézhezvétele és a fordítás vagy lektorálás egyéb feltételeinek (leadás formátuma, határidő, szakmai igények stb?) rögzítése után ad.

A fordítandó, lektorálandó anyagoknak a Megbízott részére való eljuttatása ? történjen az elektronikusan (adathordozón vagy e-mailben) vagy nyomtatott formában ? a Megbízó feladata.

Saját szervezetén belül a Megbízó a megrendelési jogosultságot maga határozza meg és ellenőrzi. A Megbízott a megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja.

Megbízó a megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megbízó és a megbízás tárgyának általános megjelölésével (pl. Megrendelő neve ? éves jelentés fordítása angol nyelvre) referenciaként felhasználja, arra hivatkozzon.

Az ajánlat


Külön megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Megbízott elektronikus formában (e-mailben) adja át. Amennyiben a megrendelésben a Megbízó leadási határidőként csak napot jelöl meg, a leadási határidő a megjelölt nap éjjel 12 órája.

Az ajánlat kizárólag az annak alapjául szolgáló, már átvett anyagokra vonatkozik.
A Megbízó által az anyagban az ajánlattétel után végrehajtott minden tartalmi és/vagy mennyiségi változtatás külön ajánlattétel és megbízás tárgyát képezi, amelynek vállalási határideje és egyéb feltételei az eredeti munkára adott ajánlatétól eltérhetnek.

A vállalási díjat befolyásoló tényezők:

Mivel ? az egységességet és minőséget biztosító ? terminológiai és egyéb fordítóeszközök általában a Microsoft Word szövegszerkesztővel együtt használhatók hatékonyan, a fordítást a Megbízott ? az eredeti anyag formátumának megőrzésével ? általában az MS Word szövegszerkesztőben készíti el. A nem elektronikus formában vagy az MS Word, RTF vagy TXT formátumtól eltérő formátumban kapott anyagokat (például PDF, HTML, PowerPoint, Excel, FrameMaker, QuarkXpress, vagy Word-fájlként elmentett, de valójában HTMLformázású weboldalak) a Megbízott ? optikai karakterfelismerő programmal vagy konverzióval, majd újraformázással ? MS Word formátumú anyaggá alakítja. E többletmunka költségeinek fedezésére a Megbízott az ajánlatban meghatározott felárat számíthat fel.

A fenti pontra is tekintettel, a munka költségét befolyásoló fontos tényezők a következők:

 a forrásanyag formátuma,
 a leadandó fordítás kért formátuma,
 az esetlegesen szükséges formázási, szerkesztési munkák,
 a szakmai vagy nyelvi lektorálási igény,
 a nyelvirány.
Írásbeli ajánlataink a kiadás napjától számított 8 naptári napig érvényesek.

A teljesítés


A Megbízott fordítási tevékenysége eredményeképpen vagy pontos fordítás, vagy egyéni, eredeti jellegű fordítás, azaz az utóbbi esetben a jogszabályi feltételek fennállásakor a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt álló mű jön létre.
A Megbízott ? területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen ?díjmentes felhasználási jogot enged a Megbízó részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetésével egyidejűleg.

A Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást az elvárt minőségben és ? amennyiben a megbízás célját a Megbízó megadta ? a felhasználási célnak megfelelően köteles szolgáltatni. A Megbízott ? magas színvonalú munka érdekében ? kérheti bizonyos kifejezések (cégspecifikus elnevezések, rövidítések, szakkifejezések stb…) fordításának a Megbízóval történő egyeztetését, illetve azok Megbízó általi jóváhagyását. A fordítás magas színvonalát és a határidő betartását a Megbízott csak akkor tudja biztosítani, ha a Megbízó az átadott kifejezések jóváhagyott fordítását az elvárható ? és a határidők betartását lehetővé tevő ? időn belül eljuttatja a Megbízotthoz.

A Megbízott az elkészült munkát e-mailen, futárral, CD-n vagy nyomtatott formában köteles eljuttatni a Megbízó részére. Az esetlegesen felmerülő fuvar vagy futárköltséget a Megbízó vállalja.

A Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Megbízott nem felel.
A Megbízott ? a Megbízó kérésének megfelelően ? a részére megküldött szövegeket a lefordított/lektorált szöveg megküldésével egyidejűleg visszajuttatja, vagy megsemmisíti, vagy hat hónapos időtartamra megőrzi.

Az elszámolás


Az elszámolás alapja:
Amennyiben a Megbízott ajánlata másképp nem rendelkezik, a fordítás elszámolása a lefordított anyagban található hasznos (szóközök nélküli) karakterek száma (az ún. célnyelvi nettó karakterszám) alapján történik.
Nagyobb és összetett műveleteket igénylő munkák esetén a Megbízott ? karakter alapú árazás helyett ? az adott feladat áttanulmányozása alapján kiszámított, rögzített projektárat adhat meg.

Elszámolás tolmácsolási megbízások esetén:
A tolmácsolási idő a tolmács helyszínre történő megérkezésétől a távozásáig tart.
Félnapos díjat számít fel a Megbízott a tolmács napi 4 órát meg nem haladó rendelkezésre állása esetén. Egynapos díjat számít fel Megbízott a tolmács napi 4 órát meghaladó, de 8 óránál nem hosszabb rendelkezésre állása esetén.
Kiegészítő díjat számít fel Megbízott a napi 8 órát meghaladó munka esetén. A napi harminc percet meghaladó szinkrontolmácsolás esetén a tolmácsolási munkát két fő látja el.

A lemondott munkák kifizetése:
Amennyiben a Megbízó egy megrendelt munka egészét vagy annak valamely részét lemondja, úgy köteles az adott anyagon vagy annak lemondott részén a megrendelés visszavonásának időpontjáig elvégzett munkákat kifizetni.
Tolmácsolási megbízás esetében, amennyiben a Megbízó a megrendelését a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 24 órán belül lemondja, a megállapított díj 100%-át, amennyiben a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 48 órán belül, de 24 órán túl mondja le, a megállapított díj 50%-át köteles a Megbízottnak megfizetni. A Megbízó köteles továbbá megtéríteni az elállás időpontjáig elvégzett munka munkadíját.

Fizetési feltételek


A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 15 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott kibocsátott számláján feltüntetett bankszámlájára átutalni. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak.

Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott ? a tartozás tényleges kiegyenlítése napjáig ? a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

Titoktartás, alkalmazási szabályok


Szerződő felek a megbízás teljesítése során Megbízó által átadott dokumentumok létét, tartalmát illető valamennyi tényt, a megbízáshoz kötődő díjat, a Megbízott működésével, projektmenedzsment-folyamataival kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt, a Megbízotthoz kapcsolódó know how-t üzleti titoknak tekintenek. A Megbízó és a Megbízott kijelentik, hogy a hozzájuk kötődő üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetükön belül megteszik.
A Megbízó és a Megbízott köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, ennek megfelelően különösen tilos azt a megbízás kereteit túllépve vagy attól eltérő célra engedély nélkül felhasználni, külső személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni, illetőleg külső személy, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

A Megbízó és a Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni. A titoktartási kötelezettség alól a védett adatok, információk pontosan meghatározott körére a Felek előzetesen, írásban felmentést adhatnak egymásnak.
A Megbízó a Megbízott alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit (fordítók, lektorok, tolmácsok, stb…) a Megbízott megkerülésével nem keresheti fel az ÁSzF tárgyi hatálya alá tartozó megrendelések teljesítése, így különösen tolmácsolás, fordítás, lokalizáció, illetve ahhoz kötődő kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésének céljával. Ezen személyi kört munkavégzésre kizárólag az ÁSzF-ben szabályozott eljárási rend szerint veheti igénybe a Megbízó.
A Megbízó ezen kötelezettsége megszegése esetén az egyéb károk megtérítése mellett köteles megfizetni a Megbízott részére azt az összeget, amelyet a Megbízó a Megbízott részére lett volna köteles megfizetni a Megbízottól történő megrendelés esetén.

Hatály, jogviták, egyéb kérdések


A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Felek között fordításra, lektorálásra, tolmácsolásra létrejött megbízási jogviszonyra. Rendelkezéseitől a Felek írásban eltérhetnek, amely esetben az ÁSzF érintett szabályai helyébe a Felek megállapodása lép.
A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Ha ez mégsem sikerülne, a Felek kikötik ? hatáskörtől függően ? a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
© 2009 Krisztiz Fordító Iroda - Minden jog fenntartva